ชื่อ - นามสกุล :นายสุริยา น่วมปฐม
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่หลัก :ดูแลความสะอาดและซ่อมแซม
ที่อยู่ :โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Telephone :045254669
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ นักการภารโรงและพนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : ดูและความสะอาดและซ่อมแซม