ชื่อ - นามสกุล :ดร.กรศิริ มิ่งไชย
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :บริหารสถานศึกษา
ที่อยู่ :โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล
Telephone :0896246444
Email :kornsirimingchai@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายบริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา